NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB publiceert het jaarverslag van 2023

Met dit jaarverslag blikt de NVB terug op een succesvol verenigingsjaar en vierde uitvoeringsjaar van de Strategische Agenda.

Sinds 1996 zet de NVB zich in voor het behoud en de doorontwikkeling van binnenhavens door middel van kennisdeling, het stimuleren van samenwerking en belangenbehartiging. Het afgelopen jaar is er opnieuw hard gewerkt aan de Strategische Agenda 2020-2025, met als kernthema’s digitalisering, duurzaamheid, circulariteit, bereikbaarheid en samenwerking.

2023 is een succesvol jaar geweest waarin vooruitgang is geboekt op de Strategische Agenda. Digitalisering stond centraal, aan de hand van het actieprogramma dat de NVB in samenwerking met Koninklijke Binnenvaart Nederland opgesteld heeft om binnenhavens en binnenvaart actief te betrekken bij digitalisering en het delen van data te stimuleren. Ook op andere thema's zijn stappen gezet, die u allemaal kunt nalezen
in dit jaarverslag.

2023 was ook het jaar waarin Eric Jansse de Jonge het einde van zeven jaar voorzitterschap markeerde, zo gaf hij het stokje over aan Maarten van Gaans-Gijbels. Tijdens het jaarcongres deed hij een oproep aan de NVB: "Wees zuinig op de leden, betrek ze, help elkaar, houd de sfeer zakelijk maar zorg ook voor humor."


Het jaarcongres was tevens ook een succes. De dag vond plaats op 6 oktober in Utrecht, georganiseerd door de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat, met als thema 'Duurzaam doen'.

Klik hier om het jaarverslag te lezen

General Assembly EFIP

General Assembly EFIP

Op 22 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van de EFIP plaats. Deze keer waren we te gast bij HAROPA in Parijs.

Bij de tour de table kwamen de volgende punten aan de orde:

·         Diverse binnenhavens rapporteren een afname in het overgeslagen volume. In het geval van de oost-Europese havens gaat het zelfs om een zeer forse afname vanwege de oorlog in Oekraïne waardoor de handel nagenoeg stilgevallen is.

·         Ondanks de afname in volume zijn diverse binnenhavens actief bezig met havenuitbreidingen, al dan niet met behulp van Europese subsidies, en de ontwikkeling van multimodale verbindingen via zowel binnenvaart als spoor.

·         Diverse ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

·         Ook verduurzaming (walstroom), energietransitie en infrastructuur blijven belangrijke thema’s.

Strategische review
Na de statutaire onderwerpen (jaarrekening, bestuurssamenstelling) werd de strategische review besproken. EFIP heeft in het najaar van 2023 een evaluatie uitgevoerd van het strategisch plan uit 2019. Het thema was toen “Inland Ports as Enablers of Green Logistics”, en voor de uitvoering van de prioritaire onderwerpen waren drie commissies opgericht: Sustainability & Environment, Infrastructure & Investment, Digitalisation & Innovation.

De conclusie luidde, dat het gekozen thema nog steeds actueel is, maar dat er behoefte is aan meer concrete business cases en meer focus op nieuwe technologieën. De dynamiek bij beleidsvorming binnen de Europese Commissie (hollen of stilstaan) maakt het functioneren van de drie commissies lastig; daarom is voorgesteld om de drie commissies te integreren tot één adviescommissie waarbij het vergaderschema wordt afgestemd op het werkprogramma van de Europese Commissie.

De strategische review en het werkprogramma van EFIP zijn vanzelfsprekend ook relevant voor de evaluatie en herijking van het strategisch plan van de NVB.

Innovation potential in inland ports
Na het formele, statutaire gedeelte volgde een sessie met als thema “Innovation potential in inland ports”. 

·         Renata Kadric, project manager bij CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) lichtte de subsidieregeling van het European Innovation Fund toe. Dit is een brede regeling; hoewel binnenvaart en binnenhavens niet expliciet worden genoemd komen ‘waterborne’ projecten wel degelijk in aanmerking voor subsidie als ze aan de voorwaarden voor de regeling voldoen. De regeling is gericht op kleine, middelgrote en grote projecten. De huidige call sluit al op 9 april. Voortaan is er nog maar één call per jaar.

·         Philippe Arfi, general director bij Goodman, een internationaal vastgoedbedrijf, presenteerde het Green Dock project. In dit project worden een bestaand terrein nieuw leven ingeblazen door een innovatieve combinatie van binnenvaart, duurzaam bouwen en innovatieve ruimtelijke ordening.

·         Emilie Carpels, afdeling Logistiek van IKEA Frankrijk, presenteerde een innovatief project gericht op de inzet van binnenvaart voor stadsdistributie van de haven van Gennevilliers naar Paris Bercy. Op deze manier wordt de filedruk verminderd in combinatie met een betrouwbare levering. Hiervoor is wel een goede logistieke planning en afstemming tussen de verschillende stakeholders vereist.

Beide projecten zijn een voorbeeld van een binnenhaven als knooppunt van innovatieve oplossingen en groene logistiek. Daarna werd een bezoek gebracht aan de haven van Gennevilliers, waar we de containers van IKEA daadwerkelijk zagen staan. 

NVB brengt kansen die de binnenhavens bieden onder de aandacht bij kabinetsformatie

Met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, klimaat en economie in het vooruitzicht, heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een brief gericht aan informateur Ronald Plasterk.

In deze brief benadrukt de vereniging de kansen die binnenhavens bieden bij het aanpakken van deze maatschappelijke vraagstukken en wat daarvoor nodig is.

De NVB staat klaar om actief bij te dragen en mee te denken met een nieuw kabinet over de kansen en inzet van de binnenhavens.

Koningsbezoek kroon op werk Port of Zwolle

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bracht woensdagmiddag 17 januari een bezoek aan Port of Zwolle (id van de NVB) in Meppel. Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. ‘Het was een enorme eer om de Koning te mogen ontvangen in Port of Zwolle,’ aldus Jeroen van de Ende, CEO Port of Zwolle.

Hij vervolgt: ‘Het is een kroon op ons werk. In de afgelopen jaren groeide Port of Zwolle, mede door de inzet van ondernemers, overheid en kennisinstellingen. We bereikten veel door samen te werken. Ik durf wel te zeggen dat samenwerking in het DNA van Port of Zwolle en Regio Zwolle zit. Dat zagen we ook vandaag. Samenwerking met ondernemers en overheid. Zonder hen hadden we deze dag niet kunnen organiseren. Daar ben ik trots op.’


Regio Deal Regio Zwolle         
Port of Zwolle werkt binnen de Regio Deal Regio Zwolle aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat,’ vertelt burgemeester Richard Korteland. ‘Deze samenwerking ontwikkelen we door met steun vanuit het Rijk en Europa.’ Een eerdere aanvraag van Regio Deal Regio Zwolle gaf Port of Zwolle de kans zich te ontwikkelen naar een circulaire hub voor logistieke bedrijvigheid. Nu is er opnieuw een aanvraag ingediend om bedrijven in de regio toekomstbepalend te maken, de arbeidsmarkt te versterken en de woon-, werk- en leefomgeving gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig te maken. Ook dat is onder de aandacht gebracht bij Zijne Majesteit.


Werkbezoek
Tijdens het werkbezoek op twee locaties sprak de Koning met ondernemers over hun samenwerking met Port of Zwolle op het gebied van circulariteit, veranderende vervoerstromen, economische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking. De Koning startte zijn bezoek bij Alumax Boats en vervolgde zijn weg per watertaxi naar het Fieldlab Circulair Ondernemen. Tijdens een korte wandeling vanaf de boot naar het Fieldlab kreeg het publiek de Koning te zien bij de Galgenkampsbrug.
 

 

Meer artikelen...

 

Go to top